OSNOVNA ŠKOLA "SOLINA"


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sigpro has a deprecated constructor in /home/ossolina/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro.php on line 19

SWOT analiza

Svi članovi Inkluzivnoga tima su aktivno učestvovali u izradi SWOT analize. Analizom upitnika identificirani su sljedeći prioriteti za naredne tri godine:

 1. Poboljšati interaktivnu nastavu i izvore učenja (opremljenost kabineta  informatike, fizike, hemije...),
 2. Poboljšati saradnju i iskorištenost svih resursa unutar i izvan škole u kreiranju inkluzivne škole,
 3. Poboljšati aktivnost učenika  u nastavnim i vannastavnim aktivnostima za svakog učenika,
 4. Organizirati različite vrste podrške učenicima u njihovom razvoju (obrazovne, zdravstvene, socijalne, kulturološke),
 5. Ostvariti bolje rezultate od trenutnih, u području inkluzivne kulture, politike i prakse u naredne tri godine (do 75%).

 

Naše jake strane

 • stručno zastupljeno nastavno osoblje
 • uključenost škole u različite projekte
 • spremnost na edukaciju i promjene u cilju poboljšanja kvalitete obrazovanja,
 • multietničnost i multikulturalnost
 • kontinuirana saradnja sa roditeljima, preduzećima i ustanovama u lokalnoj zajednici,
 • učešće  na svim takmičenjima koje organizuje PZ TK Tuzla i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK kao i sportskim takmičenjima na svim  nivoima i konkursima za likovne, literarne i druge radove
 • podrška od strane općine  
 • saradnja sa nevladinim sektorom

 

Naše slabe strane

 • neopremljenost kabineta za organizovanje kabinetske nastave i kvalitetnu realizaciju ishoda Nastavnog plana i programa osnovne škole
 • neopremljenost fiskulturne dvorane rekvizitima i potrebnom opremom
 • nedovoljna opremljenost škole (nastavna sredstva i pomagala, biblioteka) potrebnim za savremene metode rada
 • nedostatak prostora
 • nedovoljna educiranost nastavnika u  radu sa djecom sa preprekama u učenju i nadarenom djecom kao i korištenjem multimedijalnih nastavnih sredstava u nastavnom procesu
 • nepostojanje stručnog tima za pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama (logoped, defektolog, psiholog,socijalni radnik, medicinska sestra)
 • nedovoljna uključenost roditelja u aktivnosti  škole
 • preferiranje obrazovnih u odnosu na odgojne ciljeve
 • loša putna povezanost
 • nedostatak sportskih klubova u blizini škole
 • neiskorištenost postojećeg prostora za zajedničke aktivnosti sa lokalnom zajednicom
 • nedovoljna informisanost o Pravilniku o postupanju u slučaju nasilja, nedostatak kompetencija nastavnika na suzbijanju nasilja oko i van škole kao i faktora vezanih za nasilje

Resursi

 • učenici
 • nastavnici
 • roditelji
 • menadžment
 • školski park (prostor za ekološke sadržaje)
 • spremnost menadžmenta, nastavnika, roditelja i učenika na promjene
 • lokacije školskih  zgrada za realizaciju nastavnog procesa  u prirodi
 • educiranost nastavnika
 • udruženja koja djeluju na području škole

 

Lokalna zajednica

Mogućnosti

Potencijalni rizici

Općinska koordinaciona grupa za razvoj školske infrastrukture za period 2013.-2028.

Neuključenost lokalne zajednice u život škole

Razvijen partnerski odnos sa NVO

Nezainteresovanost  NVO za saradnju

Bolja saradnja Centra za socijalni rad sa školom

Loša komunikacija sa institucijama čiji je domen rada usmjeren na rad sa djecom sa preprekama u učenju i lošom socijalnom situacijom

Veći broj  učenika  uključenih u sportske klubove

Nepovoljna ekonomska situacija roditelja-staratelja za plaćenje članarine sportskim klubovima

Apliciranje donatorima za realizaciju  školskih projekata

Udaljenost i loša putna povezanost sa centrom općine i kantona

Umrežavanje sa drugim školama i aplikacije prema IPA fondovima   

Nedovoljno znanje u pisanju IPA projekata

Multikultularna razmjena

Educiranje nastavnika o protokolu u slučaju nasilja

Postavljanje video nadzora oko škole

Poboljšanje saradnje sa savjetnicima PZ TK, pripadnicima MUP-a TK i socijalnim radnicima

Nedovoljna zainteresovanost drugih aktera u razmjeni iskustava

Nezainteresovanost nastavnika za edukaciju o protokolu u slučaju nasilja

Neodazivanje saradnika-PZ TK, MUP TK i Centar za socijalni rad